Allgemeine Informationen

 

Шляхи для можливості навчання дітей та молодих людей, які залишили Україну за баварською шкільною системою

Wege in das bayerische Schulsystem für aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche

(entnommen aus https://www.km.bayern.de)

Українські школярі мають швидко звикнути до баварської шкільної системи та німецької мови. Незалежно від класу та типу школи, основна увага завжди приділяється вивченню мови, щоб у майбутньому діти та підлітки могли долучитись до регулярних занять разом зі своїми баварськими однокласниками. Перший крок у вирішенні питання про те, яке шкільна навчання буде найбільш ефективним для конкретної дитини, ґрунтується на

  • віці учня

  • знаннях учня німецької мови.

 Ukrainische Schülerinnen und Schüler sollen schnell im bayerischen Schulsystem und der deutschen Sprache ankommen. Egal in welcher Jahrgangsstufe und an welcher Schulart: Im Zentrum steht immer zunächst der Spracherwerb, damit die Kinder und Jugendlichen künftig gemeinsam mit ihren bayerischen Mitschülerinnen und Mitschülern am Regelunterricht teilnehmen können. Welches schulische Angebot für das jeweilige Kind infrage kommt, richtet sich in einem ersten Schritt

  • nach dem Alter der Schülerin bzw. des Schülers sowie

  • nach den Deutschkenntnissen

1-4 класи

Діти 1-4 класів будуть навчатись в початкових школах Баварії. Вони будуть відвідувати звичайні уроки в початкових школах разом з їхніми баварськими однокласниками. Завдяки різноманітним зустрічам із однолітками учні цієї вікової групи особливо швидко освоюють німецьку мову. Таким чином, Баварія слідує рекомендаціям Постійної наукової комісії Постійної конференції міністрів освіти і культури федеральних земель. Додаткові пропозиції щодо мовної підтримки у рамках перевіреної концепції DeutschPLUS дозволяють учням швидко проходити уроки та розвивати свої здібності.

Зарахування до школи відбувається згідно "принципу району". Це означає, що зарахування до школи зазвичай відбувається за місцем проживання учнів.

In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden die Kinder in Bayern an den Grundschulen unterrichtet. Sie nehmen gemeinsam mit ihren bayerischen Mitschülerinnen und Mitschülern am regulären Unterricht der Grundschulen teil. Durch vielfältige Begegnungen mit Gleichaltrigen lernen die Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe die deutsche Sprache besonders schnell. Bayern folgt damit der Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Zusätzliche Angebote zur Sprachförderung im Rahmen des bewährten Konzepts DeutschPLUS machen es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht rasch folgen und ihre Kompetenzen ausbauen können.

Die Zuordnung zu einer Schule erfolgt über das sog. Sprengelprinzip. Das bedeutet, dass sich die Zuweisung zu einer Schule in der Regel nach dem Wohnort der Schülerinnen und Schüler richtet.

5-9 класи

Для учнів, які лише починають вивчати німецьку мову або поки що мають лише обмежені знання німецької мови, у 2022/2023 навчальному році буде розроблено індивідуальну пропозицію з інтеграції, так звані "бридж-класи".

Мета полягає в тому, щоб діти та підлітки швидко освоїли німецьку мову та змогли добре орієнтуватися у баварській шкільній системі, щоб у майбутньому вони могли відвідувати звичайні заняття та отримувати підтримку відповідно до своїх здібностей


Основна увага в "бридж-класах" приділяється вивченню німецької мови

Для того, щоб українські діти та молодь могли відвідувати звичайні уроки в середній школі, їм необхідно добре знати німецьку мову. Тому в них по 10 годин обов'язкових уроків німецької як другої мови на тиждень, а також поглиблення свої знань німецької мови на інших навчальних заняттях.


Jahrgangsstufen 5-9

Für Schülerinnen und Schüler, die die deutsche Sprache gerade erst erlernen oder bisher lediglich über geringe Kenntnisse des Deutschen verfügen, wird im Schuljahr 2022/2023 ein passgenaues Angebot der Integration eingerichtet, die sog. „Brückenklassen“.

Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen die deutsche Sprache schnell so gut erlernen und sich im bayerischen Schulsystem orientieren können, dass sie künftig dem Regelunterricht folgen und begabungsgerecht gefördert werden können.

Der Schwerpunkt der Brückenklassen liegt auf der Deutschförderung.

Damit ukrainische Kinder und Jugendliche dem Regelunterricht einer weiterführenden Schulart folgen können, benötigen sie gute Deutschkenntnisse. Aus diesem Grund erhalten sie in der Woche 10 Stunden Pflichtunterricht Deutsch als Zweitsprache und vertiefen ihre Deutschkenntnisse in weiteren unterrichtlichen Angeboten.

Створення "бридж-класів" буде відбуватись на кшталт середньої школи. Викладання не залежить від типу школи, тобто воно завжди базується на одних і тих самих основних принципах, незалежно від школи та типу школи.

Для українських школярів суть навчальної пропозиції не відрізняється, незалежно від того, чи створено "бридж-клас" у середній школі, молодшій школі, приватному училищі чи гімназії. Основна увага завжди приділяється німецькій мові та орієнтації в баварській шкільній системі. Відповідно, розподіл учнів зазвичай ґрунтується виключно на вільних можливостях, щоб можна було встановити всеосяжний спектр викладання.

Диференційована баварська шкільна система значно відрізняється від шкільної системи в Україні. Важливим основним принципом баварської системи є проникність. Кожна пропозиція школи відкриває можливість вищого або професійного навчання з широкими можливостями для просування по службі.

Проте багатьом українським дітям та підліткам спочатку потрібен час, щоб вивчити німецьку мову. Для цього створюються "бридж-класи". Як правило, після одного року навчання переведення у звичайні класи середньої школи відбувається за допомогою шкільної кар'єрної рекомендації.

Brückenklassen werden an den weiterführenden Schularten eingerichtet. Der Unterricht erfolgt schulartunabhängig, d. h. er richtet sich – egal an welcher Schule und Schulart – stets nach denselben Grundprinzipien.

Für ukrainische Schülerinnen und Schüler unterscheidet sich das Unterrichtsangebot im Kern nicht, egal ob die Brückenklasse an einer Mittelschule, Realschule, Wirtschaftsschule oder einem Gymnasium eingerichtet ist. Im Vordergrund steht immer die Deutschförderung und die Orientierung im bayerischen Schulsystem. Entsprechend erfolgt die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler in aller Regel ausschließlich auf der Grundlage von freien Kapazitäten, damit ein umfassendes Unterrichtsangebot etabliert werden kann.

Das differenzierte bayerische Schulsystem unterscheidet sich deutlich vom Schulsystem in der Ukraine. Ein wichtiges Grundprinzip des bayerischen Schulsystems ist die Durchlässigkeit. Jedes schulische Angebot eröffnet den Weg zu einem Studium oder einer Berufsausbildung mit vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten.

Viele ukrainische Kinder und Jugendliche benötigen jedoch erst einmal Zeit, um die deutsche Sprache zu erlernen. Zu diesem Zweck werden die Brückenklassen eingerichtet. I. d. R. nach einem Jahr findet mit Hilfe einer Schullaufbahnempfehlung der Wechsel in den Regelunterricht an einer weiterführenden Schulart statt.

Метою є переведення учнів у звичайні класи школи відповідного типу після одного навчального року. У цьому рішенні їм допомагають шкільні кар'єрні рекомендації кар'єри та консультаційні послуги.

Після одного навчального року у бридж-класі учні зазвичай можуть переходити до відвідування уроків у середній школі. Відповідна рекомендація дається на основі обґрунтованих спостережень та аналізу рівня успішності. Це включає оцінку відповідності дітей і підлітків вимогам для успішного проходження процедури прийому, наприклад, в Середню школу, Приватне училище або Гімназію. Залежно від віку може бути рекомендований перехід до професійно-технічного училища. У цьому процесі учнів та їхніх законних опікунів інтенсивно супроводжують та консультують, щоб вони могли без проблем перейти до звичайних класів. Для допомоги класним керівникам та вчителям-предметникам як контактні особи для підтримки процесу консультування можуть виступати вчителі-консультанти та шкільні психологи шкіл, до

яких прикріплені бридж-класи, а також державні шкільні консультаційні центри.

 

Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach einem Schuljahr in den Regelunterricht einer geeigneten Schulart wechseln. Bei dieser Entscheidung werden sie durch eine Schullaufbahnempfehlung sowie Beratungsangebote unterstützt.

Nach einem Schuljahr in der Brückenklasse haben die Schülerinnen und Schüler i. d. R. den Stand erreicht, dass sie dem Unterricht an einer weiterführenden Schulart folgen können. Auf der Grundlage fundierter Beobachtungen und einer Sichtung des erreichten Leistungsstands wird eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Diese beinhaltet eine Einschätzung, ob die Kinder und Jugendlichen die Voraussetzungen dafür erfüllen, das Aufnahmeverfahren z. B. an Realschule, Wirtschaftsschule oder Gymnasium erfolgreich bestehen zu können. Je nach Alter kann bspw. auch ein Wechsel an eine berufliche Schule empfohlen werden. In diesem Prozess werden die Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten intensiv begleitet und beraten, um den Wechsel in den Regelunterricht ohne Schwierigkeiten vollziehen zu können. Zur Unterstützung des Beratungsprozesses stehen neben den Klassen- und Fachlehrkräften in besonderer Weise die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der Schulen, an die die Brückenklassen angegliedert sind, sowie die Staatlichen Schulberatungsstellen als Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner bereit.